Prenájom kurtov

Prenájom kurtov

Prenájom kurtov

Všeobecné ustanovenia

  1. Dlžka sezóny je pre nájomcov vo večerných hodinách limitovaná dĺžkou denného svetla.
  2. V prípade tmy, dažďa ,alebo nespôsobilosti kurtov následkom poveternostných podmienok sa náhradná hodina neposkytuje.
  3. TJ Záhorák poskytne náhradný termín, len v prípadoch ak oznámi predplatiteľovi 24 hodín vopred iné využitie kurtu (turnaj organizovaný TJ resp. treťou osobou, alebo pre údržbu kurtov).
  4. TJ Záhorák nezodpovedá za stratu alebo odcudzenie cenných predmetov, vecí, hotovosti.
  5. Hráč zodpovedá v plnom rozsahu za škody na zdraví a majetku ním spôsobené pri tréningovej činnosti a konaní zápasov a zaväzuje sa ich TJ Záhorák alebo poškodenej osobe uhradiť.
  6. Hráč je povinný dodržiavať na hru určenú dobu tak, aby nezdržiaval nástup ďalšieho hráča, inak je povinný nahradiť TJ Záhorák vzniknutú škodu.
  7. TJ Záhorák si vyhradzuje právo prenajať kurt tretej osobe, ak objednávateľ nenastúpi na kurt do 10 minút od začiatku rezervácie. Uvedené sa nevzťahuje na predplatiteľov.

PrihláseniePartneri